IFJB “CAPITAL” SH.P.K. është themeluar në vitin 2012

Institucion Financiar Jo Bankar i themeluar në Kosovë dhe i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK) në kryerjen e aktivitetetit të transferit të parave,
arkëtimin e pagesave dhe këmbimin valutor.
IFJB “CAPITAL” SH.P.K. është kompani e specializuar në shërbime financiare, aktivitetin e saj e zhvillon në mbi 100 lokacione në mbarë Kosovën, me staf mbi 70 të punësuar, mbi 140 Agjentë të autorizuar për kryerjen e shërbimeve në emër të IFJB “CAPITAL” SH.P.K.

IFJB “CAPITAL” SH.P.K ofron këto shërbime:

Transferimin e Parave

Shërbimin e Pagesave

Aktivitetin e Këmbimit të parave

IFJB “CAPITAL” SH.P.K në vazhdimësi është duke u përpjekur që të ofrojë kushte sa më të përshtatshme në kryerjen e këtyre shërbimeve me qëllim që tu
ofroj qytetarëve dhe bizneseve shërbime të shpejta, të sigurta dhe ekonomike.

Shkurt 2013

IFJB “CAPITAL” SH.P.K , filloi veprimtarinë duke ofruar realizimin e transfereve ndërkombëtare ( pranimin dhe dërgimin e parave)
përmes RIA Money Transfer si dhe shërbimin e Pagesave.Institucion ky që gjendet në mbarë Botën, me më shumë se 317,000 agjentë, duke rritur në
vazhdimësi besimin e qytetarëve për kryerjen e transaksioneve ndërkombëtare.

Janar 2014

u arrit marrëveshja me Korporatën Energjetike për Distribuim dhe Shpërndarje (KEDS tani KESCO) dhe me Ujësjellësin Rajonal Prishtina
(KUR) duke ju ofruar qytetarëve shërbimin e pagesave pa provizion.

Mars 2015

filloi punën Agjenti i parë i autorizuar për kryerjen e shërbimeve në emër të IFJB “CAPITAL” SH.P.K, licencuar nga Banka Qendrore e
Kosovës.

Mars 2016

IFJB “CAPITAL” SH.P.K arriti marrëveshje dhe me Ujësjellësin Rajonal Radoniqi (KRU) për realizimin e pagesave të Ujësjellësit të Regjionit
të Gjakovës duke ju ofruar qytetarëve shërbimin e pagesave pa provizion

Shkurt 2018

IFJB “CAPITAL” SH.P.K arriti marrëveshje me operatorin “KUJTESA” Net sh.p.k. për realizimin e pagesave të Internetit dhe TV kabllor

Deri në fillim të vitit 2018

IFJB “CAPITAL” SH.P.K është shtrirë në të gjithë territorin e Kosovës duke hapur mbi 100 zyra, me mbi 50 të punësuar duke u bërë
kështu njëri nga promotorët e zhvillimit ekonomik të vendit në krijimin e vendeve të reja të punës për qytetarët e Kosovës.

Dhjetor 2018

CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi me “TCK” SH.P.K. për transportin e automjeteve në rast defekti,
CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi me Kompaninë e Ujesjellesit “Hidromorava”, duke ju ofruar qytetarëve shërbimin e pagesave pa provizion, CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi me “Ndermarrja Publike Banesore” SH.A, CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi me “Air Prishtina” SH.P.K, 

Prill 2019

CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi me “Oda e Infermierisë së Kosoves”,

Gusht 2019

CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi me Banka Kombëtare Tregtare, për kryerjen e shërbimit të transferit të parave përmes Ria Money Transfer.

Dhjetor 2019

CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi me IMF ”IuteCredit Kosova” J.S.C, për pagesat e kësteve të kredisë.

Dhjetor 2019

CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi me IFJB “MONEGO”, per pagesat e kësteve të kredisë, ofrimin e kompenzimeve për klientët dhe shpërndarja e mbipagesave.

Prill 2020

CAPITAL arriti marrëveshje bashkëpunimi për shpërndarjen e pjesërishme të asistencës sociale në Mitrovicen e Veriut.
Deri në fund të vitit 2020 CAPITAL është shtrirë në të gjithë territorin e Kosovës duke hapur mbi 180 zyra te tij dhe te agjentëve, dhe mbi 50 të punësuar duke u bërë kështu njëri nga promotorët e zhvillimit ekonomik të vendit në krijimin e vendeve të reja të punës për qytetarët e Kosovës.

Vizioni ynë është që ne si Instucion Financiar Jo Bankar të jemi sa më afër klientelës tonë dhe që të njetit të ndahen të kënaqur me shërbimet që ne ofrojmë.

Misioni ynë  është të ofrojmë produkte konkuruese dhe të standartit të lartë për klientët tanë.