PAGESA E ENERGJISË ELEKTRIKE (KESCO)

Paguaj faturën e energjisë elektrike (KESCO) me Zero Provizion.

PAGESAT E GJOBAVE NË TRAFIK

Pagesa e Gjobës në trafik ku bëhet shkarkimi i klientit përmes sistemit të Policisë – Online. Nëse paguani brenda 15 ditëve nga dita e dënimit, ju paguani vetëm gjysmën e gjobës.

PAGESAT PËR TELEFON, TV DHE INTERNET

Paguaj shërbimet e telefonit, Internetit dhe TV për operatorët si në vijim:
Kujtesa, MTS, TelKos.

PAGESAT PËR PASAPORTA DHE LETËRNJOFTIM

– Pagesat për Pasaporta,
– Pagesat për Letërnjoftim,
– Pagesat për Vulë Apostile,
– Pagesat për Patent Shofer, etj…

PAGESAT PËR UNIVERSITETET PUBLIKE

Të gjitha pagesat për Universitet, me provizion vetëm 0.50€:
– Pagesat për semestër,
– Pagesat për provime,
– Pagesat për Qendrën e Studentëve (Strehim, Ushqim,
   Depozitë etj),
– Pagesat për çertifikatë, diplomë,
– Pagesat për bibliotekë etj…

PAGESAT E TATIMEVE

– Pagesa për Kontributet Pensionale,
– Pagesat për Tatim në të Ardhura Personale,
– Pagesat për Tatim në Vlerën e Shtuar – TVSH,
– Pagesat për Tatim në të Ardhura të Koorporatave.

PAGESAT KOMUNALE

– Pagesat e Tatimit në Pronë
– Taksat e ndryshme Komunale, 
– Mbeturina etj..

PAGESA PËR REGJISTRIMIN E AUTOMJETIT

– Policat për Sigurimin e Automjetit (TPL dhe TPL+)
– Taksat për Regjistrim të automjetit (DRA, TRR, TE)

PAGESAT PËR NDËRMARRJEN PUBLIKE BANESORE

Të gjitha llojet e pagesave për ndërmbarrjen Publike Banesore, si:
– Pagesat e Faturave të Qirasë,
– Pagesat për Mirmbajtje, etj.

PAGESAT PËR PATENT SHOFER

– Pagesa për Test,
– Pagesa për Vozitje.

PAGESA E UJËSJELLËSIT

Paguaj faturat e Ujit, për të gjithë Ujësjellsit Rajonal si: (Prishtina, Gjakova, Hidromorava dhe Hidroregjioni Jugor), me Zero Provizion