Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

Pagesat pa provizion

 • Pagesat e Faturave të Energjisë Elektrike (KESCO)

Pagesat pa provizion

 • Pagesat e Ujësjellësit Rajonal Prishtina (KUR) të rajonit Prishtinë, Podujevë, Obiliq, Lipjan, Fushë Kosovë,

Pagesat pa provizion

 • Pagesat e Ujësjellësit te Radoniqit (KRU) te rajonit të Gjakovës.

Pagesat për Ministrinë e Punëve të Brendshme

 • Pagesat për Regjistrimin e Automjetit,
 • Pagesat për Letërnjoftim,
 • Pagesat për Pasaportë,
 • Pagesat për Vula Apostile,
 • Pagesat për Nënshtetësi,
 • Etj.

Pagesat për Ministrinë e Infrastrukturës

 • Pagesat për aplikim për Test dhe Vozitje
 • Pagesat për Patent Shofer
 • Etj.
 • Pagesat për Ministrinë e Tregëtise dhe Industrisë,
 • Pagesat për Ministrinë e Bujqësisë,Pylltarisë dhe Zhv.Rural,
 • Pagesat për Ministrinë e Drejtësisë,
 • Pagesat për Ministrinë e Shëdetësisë,
 • Pagesat për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale,
 • Pagesat për Ministrinë e Ekonomise dhe Financave,
 • Pagesat për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor,
 • Pagesat për Ministrinë e Punëve të Jashtme,
 • Pagesat për Ministrinë e Kulturës,Rinisë dhe Sportit,
 • Zyra e kryeministrit,
 • Zyra Administrative e Mitrovicës së Veriut – ZAMV,
 • Komisioni i pavarur për Miniera dhe Minerale,
 • Etj.

Pagesat Komunale

 • Pagesat për Tatim në Pronë
 • Pagesat për Taksa të ndryshme Komunale,
 • Etj.

Pagesat për Administratën Tatimore

 • Pagesat për Tatime
 • Pagesat për Kontribute Pensionale
 • Pagesat për Tatimin në Qera
 • Pagesat për Tatimin e Vlerës së Shtuar - TVSH,
 • Etj.

Pagesat e Dënimeve

 • Pagesat e Dënimeve në Trafik - Nëse pagesa bëhet brenda 8 ditëve nga data e marrjes së dënimit ju paguani vetëm 50% të dënimit në vlerat deri në 60 Euro  
 • Pagesat e taksave gjyqësore
 • Etj.

Pagesat për Universitetet Publike dhe Ministrisë së Arsimit

 • Pagesat për Semestër
 • Pagesat për Provime
 • Pagesat për Menzë
 • Pagesat për Bibliotekë,
 • Etj.

Pagesat për Kompanitë e Sigurimeve

 • Pagesat e Sigurimit të Automjeteve (TPL, TPL+, Sigurimi Kasko)
 • Pagesat për sigurimet shëndetësore
 • Etj.

Telefon

 • Rimbushjen e telefonit mobil për VALA.

Capital Ria - Tranfer parash

Capital Ria

Rreth nesh

Ifjb “Capital” Sh.p.k. është Institucion Financiar jo bankar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës me datë 01.02.2013.

Gjatë kësaj kohe sa veprojmë në Kosovë, kemi shënuar një rritje të rëndësishme me mbi njëqind (100) njësi – filiale në të gjithë Kosovën dhe kjo rritje është mbështetur nga Banka Qendrore e Kosovës.

Lëxo më shumë